ARLEX CHEMI (P) LTD.

Solubilised Vat Dyes/ Indigosols